2015, നവംബർ 10, ചൊവ്വാഴ്ച

"വരണ്ട ഭൂമിയ്ക്ക്
തീയും തണുപ്പായിരുന്നു...
അത്ര മേൽ പൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നൂ സൂര്യൻ !!

കടലുകൾ പുഴകളിലേയ്ക്ക് 
തിരികെയൊഴുക്കിട്ട്  വേണം 
ഭ്രമണം നിർത്താൻ...
പ്രണയം മറക്കാൻ...
                എന്ന് ഭൂമി 

അത് കേട്ടിട്ടാവണം 
ഒരു കാർ മേഘം മറയാക്കി സൂര്യൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചു "

1 അഭിപ്രായം: