2016, മേയ് 15, ഞായറാഴ്‌ച

ചാരുകസേര

ഉമ്മറത്തൊരു ചാരുകസേരയില്ലത്തതു കൊണ്ട് മാത്രം
വാങ്ങാതെ പോയ വിശറി
ആറാതെ പോയ വിയർപ്പ്
വായിക്കാതെ പോയ പത്രം
നേട്ടമെത്താത്ത മുറ്റം
കാണാതെ പോയ മഴയും വെയിലും !!
ഉമ്മറത്തൊരു ചാരുകസേരയില്ലത്തതു കൊണ്ട് മാത്രം
ചായാതെ പോയ ചുമൽ
പറയാതെ വന്ന നര
ആരുമറിയാതെ നിന്നു പോയൊരു ഘടികാരം...
ഒരു മുത്തശ്ശൻ ഘടികാരം !!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: