2014, നവംബർ 20, വ്യാഴാഴ്‌ച

മഴ


മുറ്റത്തെല്ലാം ഓടി നടന്ന് പതം പറഞ്ഞു
ഉമ്മറത്തും കയറി വന്നു
വാതില്‌ കടക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ
തിരിഞ്ഞോടി ഒരു അനിയത്തി മഴ 

1 അഭിപ്രായം: