2014, നവംബർ 22, ശനിയാഴ്‌ച

വെറുതെ


ഒരു കവിത ...
നിന്‍റെ മഴ തോര്‍ന്ന കണ്ണിന്‍റെ അങ്ങേ കോണില്‍  നിന്ന് 
ഊറ്റി എടുത്തു ഞാന്‍ -
ഹൃദയത്തില്‍ കോറിയിട്ട ഒരു കവിത 
വൃത്തം ഇല്ലാതെ 
അലങ്കാരം ഇല്ലാതെ 
എനിക്കും നിനക്കും മാത്രം അറിയുന്ന ഭാഷയിലെ 
അവസാന വാക്കും ചേര്‍ത്ത്
ഉരുക്കി എഴുതിയ കവിത...
കാത്തിരുപ്പിന്റെ  അര്‍ദ്ധ വിരാമങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ 
നീ എന്നോടും ഞാന്‍ നിന്നോടും പറയാതെ പോയ വാക്കുകള്‍ 
ചേര്‍ത്ത് വച്ച് മുഴുവനാക്കിയ ഒരു കവിത...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: