2014, നവംബർ 22, ശനിയാഴ്‌ച

പൂർണ്ണ വിരാമം

ചുരുക്കെഴുത്തിനോടായിരുന്നു പ്രിയം... 
പകുതി പിശുക്കി പറഞ്ഞും 
മറുപകുതി ഊഹിക്കാൻ വിട്ടും 
ചുരുക്കെഴുത്ത് വളർന്നു

ചുരുക്കെഴുത്തിനോടുള്ള  പ്രിയം
കൂടിയത് കൊണ്ട് 
ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും 
ഒരു വെറും 'കുത്തി' ൽ ഒതുങ്ങി...
പൂർണ്ണ വിരാമം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ